Misja

Żyjemy w czasach wzrastających zagrożeń. Siły wrogie Bogu i człowiekowi promują wszelkie możliwe zło. Ukrywa się za tym zamysł unicestwienia dotychczasowego moralnego, duchowego, społecznego, kulturowego i religijnego porządku świata. Jest absolutnie pewne, że nieprzeciwstawianie się temu złu, ignorowanie go doprowadzi do straszliwych następstw, m. in. do eksterminacji ogromnych rzesz ludzkości.

Wróg Boga i świata jest podły i bezwzględny, powoduje nim obłąkańczą nienawiść. Ma władzę, ma pieniądze, ma media. Pod jego kontrolą pozostaje przeważająca cześć państw i narodów. Na przykład zdecydowana większość rządów krajów europejskich, krajów Ameryki Północnej i Południowej tylko pozornie sprawuje władzę. Tak naprawdę pokornie wykonują polecenia wspomnianych przeciwników Boga i człowieka.

Mając na względzie powyższe, radio “Czas Boga”

  • informuje o zagrożeniach pojawiających się na szczeblu lokalnym, państwowym, międzynarodowym i globalnym
  • celem uświadomienia słuchaczom natury i prawdopodobnych konsekwencji tych zagrożeń inicjuje wymianę myśli
  • popiera działania mające na celu zachowanie i kultywowanie chrześcijańskiej cywilizacji
  • przypomina podstawową prawdę: że Bóg jest Panem wszechświata i że w ostatecznej konsekwencji wszystko zależy od Niego.

We live in a time of increasing threats. Forces hostile to God and to man encourage all possible evils. Hiding behind the idea of annihilation of the current moral, spiritual, social, cultural and religious world order, it is absolutely certain that not standing up against the evil, ignoring it will lead to terrible consequences, inter alia, to the extermination of huge masses of humanity.
The enemy of God and the world is despicable and ruthless, makes it even greater frenzy hatred. It has power, no money, and no media. Under its control remains the overwhelming part of States and Nations. For example, the vast majority of the Governments of the European countries, the countries of North and South America only seemingly have the power. So really I humbly perform commands these enemies of God and man.
Whereas, in the light of the foregoing, radio “God’s time”
• informs you about the dangers emerging at local, national, international and global
• to help clarify the nature of the audience and the likely consequences of these risks, initiates the exchange of ideas
• supports the efforts aimed at preserving and cultivating Christian civilization
• recalls the fundamental truth: that God is the Lord of the universe and that the final consequence, everything depends on it.